ການທ່ອງທ່ຽວລາວຫຼຸດລົງໃນປີຜ່ານມາ

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ໃຫ້ຂໍ້ມູນອັນເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວລາວທີ່ເດີນທາງໄປທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຕ່າງປະເທດຜ່ານສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ສ້າງສະຖິຕິສູງສຸດເປັນປະຫວັດສາດໃນປີຜ່ານມາ (2016) ທະລຸ 81,800 ຄົນ.

ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ: “ປັດຈຸບັນນີ້ປະຊາຊົນລາວ ມີວິຖີຊີວິດ ແລະ ພື້ນຖານການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນຫຼາຍ”. ພ້ອມຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນອີກວ່າຈຳນວນນັັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດທີ່ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃນລາວແມ່ນມາຈາກປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ເປັນອັນດັບ 1. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມປະເທດລາວໃນປີຜ່ານມານີ້ແມ່ນຫຼຸດລົງກວ່າ 10% ຈາກຊ່ວງ 5 ປີກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດສະເລ່ຍສູງເຖິງ 10,7% ຕໍ່ປີ ເຊິ່ງຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໄດ້ແກ່ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງຫຼຸດລົງເຖິິງ 400,000 ຄົນ ແລະ 100,000 ຄົນຕາມລລຳດັບ.

ປັດໃຈສຳຄັນຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ປະລິມານນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດຫຼຸດລົງແມ່ນມາຈາກສອງປັດໃຈ ຄື:

1. ປັດໃຈພາຍໃນ

 • ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດຍັງມີຈຳກັດ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບ່ອນທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເຄີຍເດີນທາງໄປທ່ອງທ່ຽວມາກ່ອນແລ້ວ, ການຂະຫຍາຍ ຫຼື ບຸກເບີກແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ໆແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ
 • ກິດຈະກຳສຳລັບທີ່ຈະນຳສະເໜີຕໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນບໍ່ມີຫຼາຍ
 • ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໃນອັດຕາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງຖ້າທຽບກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄຸນຄ່າທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຈາກສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເຂົາຈ່າຍໄປ
 • ການສົ່ງເສີມທາງການຕະຫຼາດຍັງມີຕໍ່າ, ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂອງທາງພາກລັດຍັງອ່ອນແອ
 • ການນຳສະເໜີຈຸດແຂງເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດຂາຍຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ
 • ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເປັນຕົ້ນແມ່ນລະບົບສາທາລະນູປະໂພກຂອງປະເທດເຮົາຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ

2. ປັດໃຈພາຍນອກ

 • ສະພາບເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຂົາເຈົ້າສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍໄດ້ໂດຍກົງ
 • ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານການເມືອງໃນບາງປະເທດ
 • ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການເລືອກສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຢູ່ປະເທດອື່ນໆ
 • ອື່ນໆ

ຈາກສັດສ່ວນ ຫຼື ຈຳນວນຕົວເລກທີ່ຫຼຸດລົງນັ້ນ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງພຶດຕິກຳການທ່ອງທ່ຽວຂອງຊາວຕ່າງຊາດ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄຳຖາມຂຶ້ນມາ 2 ຂໍ້ຄື:

 • ເປັນຫຍັງຄົນລາວຈິ່ງນິຍົມເດີນທາງອອກນອກປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ? ການເດີນທາງໄປທ່ອງທ່ຽວນັ້ນປະເທດໃດທີ່ຄົນລາວມັກໄປກວ່າໝູ່? ຍ້ອນຫຍັງ? ໃນຂະນະທີ່ຄົນລາວມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ, ມີລາຍໄດ້ສູງຂຶ້ນ ເຫດຈູງໃຈຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ?
 • ເປັນຫຍັງຄົນຕ່ງປະເທດຈິ່ງເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃນບ້ານເຮົາໜ້ອຍລົງ? ສາເຫດຫຼັກຂອງການຫຼຸດລົງເກີດຈາກປັດໃຈໃດ? ເຮັດແນວໃດເຮົາຈິ່ງຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກັບເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃນລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ໃນອະນາຄົດ.

ເປັນຫຍັງແອດມີນຈິ່ງຕັ້ງຄຳຖາມຂຶ້ນມາ 2 ຂໍ້ນີ້ກໍ່ຍ້ອນວ່ານອກຈາກຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ, ຂະແໜງກະສິກຳແລ້ວ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເຊິ່ງຢູ່ໃນຖານະການບໍລິການກໍ່ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ກັບການຄົງຢູ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດເຮົາ. ປະລິມານການຫຼຸດລົງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫຼຸດລົງນັ້ນໝາຍເຖິງລາຍຮັບຂອງປະເທດກໍ່ຫຼຸດລົງຕາມໄປດ້ວຍ, ເມື່ອບໍ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ປະຊາຊົນທີ່ເຄີຍມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການກໍ່ຈະບໍ່ມີລາຍໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ຫຼື ມີລາຍໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກເດີມ ອັນເປັນຜົນສະທ້ອນເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຖ້າລາຍຮັບຫຼຸດລົງຄືແນວນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳການບໍລິໂພກຄືນໃໝ່, ເກີດມີການອອມຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງອາດເປັນການອອມທີ່ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້ ຫຼື ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ເສດຖະກິດ (ອອມເງິນໄວ້ກັບຕົນເອງ ແທນທີ່ຈະມີການຝາກໄວ້ໃນທະນາຄານ) ເປັນຜົນກະທົບໄປທົ່ວລະບົບເສດຖະກິດ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*