ຄວາມສຳຄັນຂອງການ Rebrand ສຳລັບທຸລະກິດຍຸກໃໝ່

ໃນຍຸກນີ້ຖ້າຫາກໃຜທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຫຼື ກຳລັງຄິດທີ່ຈະລິເລີ່ມທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ຫາກບໍ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດເອົາໄວ້ ເມື່ອມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນກໍ່ຄົງເປັນການຍາກທີ່ຈະນຳພາທຸລະກິດໄປໃຫ້ລອດໄດ້.ໃນມື້ນີ້, ແອດມີນຈະນຳເອົາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມາໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ, ແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະໄປທຳຄວາມເຂົ້າໃຈເລື່ອງການ Rebrand ເຮົາໄປທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບບາງຄຳສັບທີ່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຫຼື Start Up ມືໃໝ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບ Brand ກັນກ່ອນດີກວ່າ:

 1. Brand: ໝາຍເຖິງຊື່, ຍີ່ຫໍ້ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ອົງກອນ (ທຸລະກິດ, ກິດຈະການ, ບໍລິສັດ…).
 2. Logo: ໝາຍເຖິງກາສິນຄ້າ, ສັນຍາລັກສະເພາະ, ເຄື່ອງໝາຍທາງການຄ້າຂອງບໍລິສັດ, ທຸລະກິດ, ກິດຈະການເຊິ່ງ Logo ສາມາດນໍາເອົາຊື່ຂອງສິນຄ້າ ຫຼື ອົງກອນມາເປັນສັນຍາລັກໄດ້.
 3. Branding: ໝາຍເຖິງຂັ້ນຕອນ, ຂະບວນການ, ຍຸດທະສາດ, ວິທີການ, ຮູບແບບ, ກຳມະວິທີ ທີ່ໃຊ້ໃນການພັດທະນາ Brand ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ.
 4. Rebrand: ໝາຍເຖິງການພັດທະນາ, ການປະຕິຮູບ, ການປ່ຽນແປງຈາກສິ່ງເກົ່າສູ່ສິ່ງໃໝ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບ Brand ສິນຄ້າ ຫຼື ອົງກອນທຸລະກິດ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດທາງການແຂ່ງຂັນທີ່ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ມີຄວາມແທດເໝາະກັບຍຸກສະໄໝ.

ເຫດຜົນທີ່ທຸລະກິດຕ້ອງທຳການ Branding ເປັນເພາະ:

 1. ເນື່ອງຈາກມີການແຂ່ງຂັນນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 2. ເນື່ອງຈາກທຸລະກິດມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ມີການພົວພັນ ຫຼື ເຊື່ອມໂຍງກັບທຸລະກິດອື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ.
 3. ເນື່ອງຈາກຜູ້ບໍລິໂພກມີທາງເລືອກຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີໂອກາດເກີດຄວາມສັບສົນໃນການເລືອກຊື້ສິນຄ້າ. ສະນັ້ນ, ການ Branding ຈິ່ງສາມາດແກ້ໄຂໃນຈຸດນີ້ໄດ້.

ການເຮັດ Branding ສາມາດຊ່ວຍທຸລະກິດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ:

 1. ຊ່ວຍສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດທາງການແຂ່ງຂັນ (Differentiation).
 2. ຊ່ວຍສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ (Recognition) ເພາະໃນທາງປະຕິບັດທຸລະກິດຈຳເປັນຈະຕ້ອງຊອກຫາ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເອກະລັກໃຫ້ກັບ Brand ຂອງຕົນເອງ ເພາະນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມເປັນຕົວຕົນຂອງທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນການຈື່ຈຳຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ທຸກຄັ້ງທີ່ມີການກ່າວເຖິງແບຣນຂອງທ່ານ ຜູ້ບໍລິໂພກຈະຄິດອອກທັນທີ່ວ່າມັນຄືຫຍັງ.
 3. ຊ່ວຍສ້າງຄວາມຕັດສິນໃຈຊື້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ເຊິ່ງຈຸດນີ້ຖືວ່າສຳຄັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກຕົວກຳນົດອະນາຄົດຂອງທຸລະກິດນັ້ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ ແຕ່ມັນຢູ່ທີ່ຄວາມມັກ ແລະ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າເປັນຫຼັກ (Preference).

ດັ່ງນັ້ນ, Brand ຈິ່ງບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງກາສິນຄ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງໝາຍເຖິງພາບລັກຊື່ສຽງ (Reputation) ຂອງທຸລະກິດ. ເປັນຫຍັງຈິ່ງເວົ້າແນວນັ້ນ ກໍ່ຍ້ອນວ່າຖ້າທຸລະກິດໃດມີ Brand ທີ່ດີ ຫຼື ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບ Brand ໄດ້ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງຕະຫຼາດ ມີໂອກາດຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນໄດ້ອີກ ເຊັ່ນແບຣນ Apple ຖ້າມີໃຜກ່າວເຖິງຊື່ນີ້ກໍ່ຈະນຶກຂຶ້ນໄດ້ທັນທີເລີຍວ່າມັນຄືແບຣນສິນຄ້າໄອທີລະດັບ Hi-End ຂອງໂລກ, ເຈົ້າຂອງສະມາຣທ໌ໂຟນຍອດນິຍົມຢ່າງ iPhone. ສິນຄ້າແບຣນ Apple ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນສິນຄ້າເກືອບທຸກປະເພດກໍ່ຍ້ອນ Brand ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ ເຊິ່ງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງສິນຄ້າແບຣນນີ້ຕ່າງກໍ່ໃຫ້ການຍອມຮັບໃນຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ. ດ້ວຍເຫດນີ້ເອງ ບໍ່ວ່າ Apple ຈະອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຢ່າງ iPad, iPod Touch, Apple Watch, iMac, MacBook Pro/Air ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆໃນ AppStore, iTune Store ຫຼື iBook Store….ກໍ່ຈະໄດ້ຂາຍດິບຂາຍດີຍ້ອນ Brand ມີຄວາມແຂງແຮງເໜືອຄູ່ແຂ່ງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ Apple ໄດ້ຮັບຄວາມຈົງຮັກພັກດີ(Brand Royalty) ຈາກລູກຄ້າສະເໝີມາ.

ຊື່ສຽງຂອງ Brand ຖືເປັນຊັບສິນອີກຢ່າງໜຶ່ງຂອງທຸລະກິດ ແລະ ເປັນຊັບສິນທີ່ມີຄ່າສູງທີ່ສຸດນຳອີກ ເຖິງມັນຈະເປັນຊັບສິນທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ (Intangible Assets) ແຕ່ກໍ່ມີມູນຄ່າເປັນເງິນມະຫາສານ. ສະນັ້ນ,  ທຸລະກິດຈິ່ງພະຍາຍາມສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ກັບແບຣນ ແລະ ຮັກສາພາບພົດຊື່ສຽງຂອງທຸລະກິດເອົາໄວ້ບໍ່ໃຫ້ມີປະຫວັດແປດເປື້ອນ.

ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ ຫຼື ອົງກອນ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການ Rebrand

 1. ທຸລະກິດ ຫຼື ອົງກອນມີການປ່ຽນວິໄສທັດ (Vision) ຈຶ່ງຕ້ອງກັບມາທົບທວນຄືນວ່າແບຣນເດີມສອດຄ່ອງຕາມວິໄສທັດໃໝ່ ຫຼື ບໍ່.
 2. ອົງກອນມີການປ່ຽນແປງຈຸດຢືນ (Positioning) ຂອງຕົນເອງໄປຈາກເດີມ ເຊັ່ນ: ເວັບໄຊທ໌ຊື່ດັງຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານຢ່າງ Sanook.com ທີ່ຈົດທະບຽນການຄ້າພາຍໃຕ້ຊື່ບໍລິສັດ ສະນຸກ ອອນໄລນ໌ ຈໍາກັດ ທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ມີພຽງບໍລິການຂ່າວສານບັນເທີງຕ່າງໆທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ປັດຈຸບັນເມື່ອຖືກຂາຍໃຫ້ກັບບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຈາກຈີນໄປແລ້ວກໍ່ໄດ້ມີການເພີ່ມເນື້ອຫາໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ຫຼາຍຂຶ້ນນັບທັງເພງ, ເກມ ແລະ ອື່ນໆທີ່ສາມາດຕອບໂຈດໃຫ້ກັບຄົນຍຸກດິຈິຕອລກວ່າແຕ່ກ່ອນ ເຊິ່ງກໍ່ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນເປັນ ບໍລິສັດ ເທນເຊນ ປະເທດໄທ ຈຳກັດ ຢ່າງເຕັມຕົວ (ແຕ່ຊື່ເວັບໄຊທ໌ຍັງຄືເກົ່າ).
 3. ທຸລະກິດ ຫຼື ອົງກອນ ຕ້ອງການປ່ຽນພາບລັກ ຫຼື ຄວາມເປັນຕົວເອງໃຫ້ທັນສະໄໝຂຶ້ນຕາມທີ່ຕ້ອງການຢາກຈະເປັນເຊິ່ງແຕກຕ່າງໄປຈາກເດີມ.

ໃນບົດຄວາມຕໍ່ໄປເຮົາຈະນຳເອົາກໍລະນີສຶກສາຂອງບໍລິສັດຊື່ດັງແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ກຳລັງຈະຕາຍໄປຈາກວົງຈອນທຸລະກິດ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍ່ກັບຄືນມາມີຊີວິດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຈົນໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ. ກະລຸນາຕິດຕາມອ່ານໄດ້ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແຫ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*