ຄ່າເງິນມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດ? ເປັນຫຍັງລັດຖະບານຈິ່ງຕ້ອງມີການຄວບຄຸມຄ່າເງິນ?

ແອດມີນເຊື່ອວ່າຫຼາຍທ່ານຄົງເຄີຍໄດ້ຍິນ ຫຼື ໄດ້ເຫັນມາແລ້ວຕາມສື່ຕ່າງໆທີ່ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບ “ຄ່າເງິນ” ເຊິ່ງຫຼາຍທ່ານອາດຈະຮູ້ ແຕ່ແນ່ນອນວ່າຫຼາຍທ່ານກໍ່ອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ “ຄ່າເງິນນັ້ນ” ມີຄວາມສຳຄັນຄືແນວໃດ?

ເງິນຕາ ຫຼື ສະກຸນເງິນທຸກປະເທດ ລ້ວນແຕ່ມີຄ່າໃນຕົວຂອງມັນເອງ ເພາະຖ້າເງິນມັນບໍ່ມີຄ່າຄົງຈະບໍ່ມີໃຜຕ້ອງການເງິນດອກ ແມ່ນບໍ່? ໃນບົດຄວາມນີ້ແອດມີນຈະມາອະທິບາຍເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງ “ຄ່າເງິນ” ໃຫ້ບັນດາທ່ານທີ່ສົນໃຈຢາກຮູ້ວ່າ “ຄ່າເງິນ” ນັ້ນມັນມີຄວາມສຳຄັນດ້ານໃດແດ່? ແລະ ຍ້ອນເຫດຜົນຫຍັງລັດຖະບານແຕ່ລະປະເທດຈິ່ງຈຳຕ້ອງມີການຄວບຄຸມ “ຄ່າເງິນ”?. ແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະອະທິບາຍເຖິງ “ຄ່າເງິນ” ແອດມີນແນະນຳໃຫ້ຜູ້ອ່ານທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັນກ່ອນວ່າ: ເງິນແມ່ນຫຍັງ? ໃນບົດຄວາມເກົ່ົາທີ່ໄດ້ເຄີຍຂຽນໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້.

 ຄ່າເງິນ ຄືມູນຄ່າທີ່ສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້ລະຫວ່າງເງິນສະກຸນນີ້ກັບເງິນສະກຸນອື່ນ ເຊັ່ນ: ບາດແລກກີບ ມີມູນຄ່າທີ່ 1 ບາດ ສາມາດແລກໄດ້ 235 ກີບເປັນຕົ້ນ. ຄວາມສາມາດໃນການແລກປ່ຽນນີ້ເອງເອີ້ນວ່າ: “ຄ່າເງິນ” ຫຼື “ມູນຄ່າຂອງເງິນ” ນັ້ນເອງ.

ໃນປະເທດທີ່ມີລະບົບເສດຖະກິດແບບເປີດ ຫຼື ມີການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຄ່າເງິນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໂດຍກົງ ເນື່ອງຈາກເປັນຕົວວັດແທກຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າ ຍ້ອນ:

  • ຖ້າເງິນ ແຂງຄ່າ: : ໝາຍຄວາມວ່າເງິນກີບມີຄ່າສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເມື່ອນຳເງິນບາດມາແລກເງິນກີບຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດແລກເງິນກີບໄດ້ໜ້ອຍລົງ ຫຼື ໝາຍຄວາມວ່າຄົນທີ່ຖືເງິນກີບຈະສາມາດແລກເງິນບາດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
  • ຖ້າເງິນ ອ່ອນຄ່າ: : ໝາຍຄວາມວ່າເງິນກີບມີຄ່າໜ້ອຍລົງ ເຮັດໃຫ້ເມື່ອນຳເງິນບາດມາແລກເງິນກີບຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດແລກເງິນກີບໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ໝາຍຄວາມວ່າຄົນທີ່ຖືເງິນກີບຈະສາມາດແລກເງິນບາດໄດ້ໜ້ອຍລົງ. (ກົງກັນຂ້າມ)

ການແຂງຄ່າ ຫຼື ອ່ອນຄ່າຂອງເງິນ ແມ່ນສົ່ງຜົນຕໍ່ການສົ່ງອອກ ແລະ ການນຳເຂົ້າຂອງປະເທດ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອເງິນມີການປ່ຽນແປງຄ່າໃນຕົວເອງຕາມພາວະເສດຖະກິດ ຫຼື ປັດໃຈອື່ນທີ່ມີຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຄ່າເງິນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນປ່ຽນແປງໄປຕາມ. ສົມມຸດ, ເມື່ອກ່ອນເຄີຍຊື້ລົດໃນລາຄາ 1 ລ້ານບາດ ໃນອັດຕາແລກປ່ຽນ 1 ບາດຕໍ່ 255 ກີບ ນັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຕ້ອງຈ່າຍເງິນ 255 ລ້ານກີບເພື່ອຊື້ລົດ 1 ຄັນ. ກົງກັນຂ້າມຖ້າປັດຈຸບັນນີ້ອັດຕາແລກປ່ຽນແມ່ນ 1 ບາດຕໍ່ 235 ກີບ ທ່ານຈະໄດ້ຈ່າຍພຽງ 235 ລ້ານກີບເພື່ອຊື້ລົດ 1 ຄັນ ແລະ ຍັງສາມາດປະຢັດເງິນໄດ້ເຖິງ 20 ລ້ານກີບອີກດ້ວຍ. ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເງິນກີບມີຄ່າສູງຂຶ້ນ ຫຼື ແຂງຄ່ານັ້ນເອງ, ດ້ວຍເຫດນີ້ລັດຖະບານຈິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີການຄວບຄຸມຄ່າເງິນເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງເສດຖະກິດ ແລະ ເພື່ອຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພົນລະເມືອງ. ແຕ່ການປ່ຽນແປງຂອງຄ່າເງິນນັ້ນກໍ່ມີທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ເຊິ່ງຈະອະທິບາຍໃນບົດຄວາມຖັດໄປ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*