ທະນາຄານກໍ່ສ້າງແຫ່ງປະເທດຈີນ ຈັບມືກັບ IBM ພັດທະນາລະບົບ Blockchain ດ້ານປະກັນໄພ

ທະນາຄານກໍ່ສ້າງແຫ່ງປະເທດຈີນ ຫຼື CCB ເຊິ່ງເປັນທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບ 2 ຂອງໂລກຕາມມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ IBM ເພື່ອພັດທະນາລະບົບ Blockchain ສຳລັບທຸລະກິດນາຍໜ້າຂາຍປະກັນໄພຜ່ານທະນາຄານ (Bancassurance) ໃຫ້ແກ່ສາຂາຍ່ອຍ ແລະ ໃນປະເທດຮົ່ງກົງ.

ການເຮັດປະກັນໄພຜ່ານທາງທະນາຄານ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: “Bancassurance” ໝາຍເຖິງການຊື້ປະກັນໄພໂດຍມີທະນາຄານເປັນຜູ້ເຮັດໜ້າທີ່ຊີ້ຊ່ອງທາງ ຫຼື ຈັດການໃຫ້ບຸກຄົນເຮັດສັນຍາການປະກັນໄພກັບບໍລິສັດປະກັນໄພ ເຊິ່ງທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນເປັນເປີເຊັນຈາກຄ່າປະກັນທີ່ເກັບໄດ້ ໃນອັດຕາປະມານ 18%-40% ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດ ແລະ ຮູບແບບຂອງການປະກັນ ເຊິ່ງຖືເປັນທຸລະກິດທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດນຳກັນທັງ 2 ຝ່າຍລະວ່າງທຸລະກິດປະກັນໄພ ກັບ ທະນາຄານ ເນື່ອງຈາກທະນາຄານກໍ່ຈະມີລາຍໄດ້ຈາກຄ່ານາຍໜ້າ ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດປະກັນໄພກໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ຜ່ານຊ່ອງທາງ Connection ຂອງທະນາຄານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມບັນຫາກໍ່ຍັງມີ ເນື່ອງຈາກການເກັບຂໍ້ມູນລູກຄ້ານັ້ນຍັງບໍ່ມີຄວາມລະອຽດຫຼາຍພໍ ແລະ ບາງຂໍ້ມູນກໍ່ຍັງມີການຕົກຫຼົ່ນ.

ນັ້ນຈິ່ງເປັນແນວຄິດທີ່ເຮັດໃຫ້ທາງ IBM ແລະ CCB ຕ້ອງອອກມາຮ່ວມມືກັນເພື່ອພັດທະນາລະບົບ Blockchain ທີ່ຈະສາມາດນຳມາໃຊ້ໃນດ້ານນີ້ ເຊິ່ງຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຕັດຂັ້ນຕອນການກວດສອບສະຖານະທີ່ມັກຈະເຮັດໃຫ້ການຄວາມຫຼ້າຊ້າເມື່ອມີການຈັດການຜະລິດຕະພັນດ້ານການປະກັນໄພ ໂດຍຂໍ້ມູນທັງໝົດນັ້ນຈະຖືກບັນທຶກເທິງ Public Account ທີ່ບໍ່ສາມາດຖືກແກ້ໄຂໄດ້ເທິງ Blockchain ຂອງ IBM.

ທ່ານ Francias Ngai ຜູ້ຈັດການຝ່າຍພູມີພາກ IBM Hong Kong ກ່າວວ່າ:

“ເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດທຸລະກຳຂອງທຸລະກິດເປັນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ CCB (Asia) ແລະ ຮຸນສ່ວນນັ້ນ ເຮົາໄດ້ເບິ່ງເຫັນແລ້ວວ່າເທັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວກຳລັງເຂົ້າມາທຳລາຍຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດທຸລະກິດ ເຊິ່ງຈະເຂົ້າມາສ້າງມາດຕະຖານໃໝ່ສຳລັບການທະນາຄານໃນທ້ອງຖິ່ນຕະຫຼອດເຖິງສະຖາບັນການເງິນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນອະນາຄົດ”

ປັດຈຸບັນ Blockchain ດັ່ງກ່າວຍັງຄົງຢູ່ໃນຊ່ວງທົດສອບໂດຍທະນາຄານ China Construction Bank (CCB) ກັບຮຸ້ນສ່ວນປະກັນໄພ ແລະ ລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ ເຊິ່ງລະບົບ Blockchain ດັ່ງກ່າວຈະຖືກເປີດຕົວຂຶ້ນໃນຊ່ວງປາຍໄຕມາດທີ 3 ຂອງປີນີ້. ລະບົບ Blockchain ທີ່ພວກເຂົານຳມາໃຊ້ນັ້ນ ຖືກພັດທະນາໂດຍໃຊ້ Hyperledger Frabic 1.0 ຫຼື Blockchain ແບບ open-source ທີ່ສາມາດນຳໄປຕິດຕັ້ງ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ທັນທີ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*