ມະນຸດເງິນເດືອນ ມີ “ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນ” ແທ້ບໍ?

ເພາະທຸກວັນນີ້ ເກືອບທຸກຢ່າງຖືກຕີຄ່າເປັນເງິນ ດັ່ງນັ້ນ, “ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນ” ເລີຍເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຫຼາຍຄົນພະຍາຍາມຊອກຫາ ແລະ ໄຝ່ຝັນເຖິງ. ແຕ່ການທີ່ຈະມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນໄດ້ນັ້ນມັນບໍ່ງ່າຍ.

ດ້ວຍເຫດນີ້, ມັນຈິ່ງກາຍເປັນຄຳຖາມເກີດຂຶ້ນວ່າ: “ເປັນຫຍັງມະນຸດເງິນເດືອນຈິ່ງກາຍເປັນອາຊີບທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ?” ເຊິ່ງໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວນັ້ນກໍ່ອາດເປັນຍ້ອນວ່າ ການເປັນມະນຸດເງິນເດືອນມັນມີ “ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນ” ຫຼາຍກວ່າອາຊີບອື່ນບໍ່ວ່າຈະເປັນເຈົ້າຂອງກິດຈະການ, ຜູ້ປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ນັກລົງທຶນກໍ່ຕາມ.

“ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ” ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ ນັບທັງຄ່າເຊົ່າຮ້ານ, ຄ່າຈ້າງພະນັກງານ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນລາຍຈ່າຍອ້ອມຄໍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກົດດັນຕ້ອງຫາເງິນມາຈ່າຍຄ່າເຊົ່າຮ້ານ ຫຼື ຄ່າແຮງງານໃຫ້ໄດ້ ເຊິ່ງເບິ່ງລວມແລ້ວ “ຫ່າງໄກກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນ” ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

“ນັກລົງທຶນ” ກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການລົງທຶນ, ລາຄາຮຸ້ນຂຶ້ນ-ລົງບໍ່ປົກກະຕິ, ທີ່ດິນຂາຍບໍ່ອອກ, ຮຸ້ນຕິດດອຍ…ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແຕ່ລະອາຊີບກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ.

“ລາຍໄດ້ປະຈຳ” ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບທຸກເດືອນເປັນປົກກະຕິ ບໍ່ວ່າບໍລິສັດຈະມີກຳໄລຈາກການດຳເນີນງານ ຫຼື ບໍ່, ເສດຖະກິດຈະຖົດຖອຍ ເງິນເດືອນກໍ່ຍັງຄົງໄດ້ເທົ່າເດີມບໍ່ປ່ຽນແປງ (ເວັ້ນເສຍແຕ່ຖືກໄລ່ອອກຈາກວຽກ) ມັນຄືຮູບແບບ “ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນ” ທີ່ເກືອບຈະບໍ່ຕ້ອງຄິດ, ບໍ່ຕ້ອງຂົນຂວາຍຫາ ຫຼື ພະຍາຍາມຫຍັງເລີຍ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ຫຼາຍຄົນຈິ່ງກາຍເປັນວ່າໃຊ້ຊີວິດໄປພໍສືບມື້ສືບວັນ, ເຮັດສິ່ງເກົ່າໆຊໍ້ໍາໆຊາກໆຢູ່ແບບນັ້ນ ເພາະມັນຖືກອອກແບບມາຕາຍຕົວ, ບໍ່ຕ້ອງດີ້ນຮົນ, ບໍ່ຕ້ອງພະຍາຍາມ ເນື່ອງຈາກຄິດກັນວ່າເຮັດຫຼາຍໄປກໍ່ເທົ່ານັ້ນ ເງິນເດືອນກໍ່ໄດ້ສໍ່າເກົ່າ.

ແຕ່ທ່ານຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າ “ມະນຸດເງິນເດືອນ” ທີ່ເບິ່ງຄືກັບວ່າຈະມີ “ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ” ຫຼາຍກວ່າໝູ່ນັ້ນກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຄືກັນ, ບໍ່ວ່າຈະສ່ຽງຈາກການຖືກໄລ່ອອກ, ສ່ຽງຕໍ່ການຖືກຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່ ຫຼື ປັດໃຈອື່ນໆທີ່ມີຜົນຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ມີລາຍໄດ້ຫຼຸດລົງ.

ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ແອດມີຢາກຈະແນະນຳກໍ່ຄື: “ເຮົາຄວນມີອາຊີບສຳຮອງຢ່າງໜ້ອຍ 2 ອາຊີບ” ເມື່ອເກີດເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຝັນອັນເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ທາງໃດທາງໜຶ່ງຫຼຸດລົງ ເຮົາກໍ່ຈະຍັງມີອີກໜຶ່ງອາຊີບທີ່ເຫຼືອເພື່ອປະຄັບປະຄອງຊີວິດເອົາໄວ້ໄດ້ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີ “ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນ” ດີຂຶ້ນແລ້ວ ຍັງຖືເປັນການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໄປໃນຕົວອີກດ້ວຍ.

ແອດມີນເຊື່ອແນ່ວ່າ: “ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຍ່ອມມີຄວາມສາມາດຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຢ່າງ” ມັນຢູ່ທີ່ວ່າເຮົາຈະກ້າພໍ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະເອົາຄວາມສາມາດໃນດ້ານທີ່ເຮົາຖະໜັດອອກມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ຫຼື ບໍ່, ບໍ່ມີໃຜກຳນົດວ່າການເປັນມະນຸດເງິນເດືອນຈະຕ້ອງເຮັດພຽງອາຊີບດຽວຕະຫຼອດຊີວິດ, ລອງເອົາເວລາຫວ່າງມາຫາອາຊີບເສີມເຮັດຫຼັງເລີກວຽກ ຫຼື ຈະເປັນວັນເສົາ-ອາທິດ ກໍ່ສາມາດຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມເຊັ່ນດຽວກັນ.

ການເປັນມະນຸດເງິນເດືອນ ຈະດີ ຫຼື ບໍ່ດີ, ຈະໝັ້ນຄົງ ຫຼື ບໍ່ໝັ້ນຄົງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າເຮົານິຍາມມັນໃຫ້ເປັນໄປແບບໃດຫຼາຍກວ່າ, ຖ້າຮູ້ຈັກເອົາຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງອອກມາໃຊ້ໃຫ້ເປັນຈຸດເດັ່ນ ແອດມີນເຊື່ອວ່າ: “ເຖິງຈະເປັນມະນຸດເງິນເດືອນກໍ່ມີເງິນຫຼາຍໄດ້ຄືກັນກັບອາຊີບອື່ນ”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*