ລັດທະບານອົດສະຕາລີ ອອກແນວທາງການລະດົມທຶນຜ່ານ ICO

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ອອກກົດໝາຍທາງດ້ານການເງິນໃນຕ່າງປະເທດທົ່ວໂລກກຳລັງອອກມາເຕືອນກ່ຽວກັບການລົງທຶນແບບ ICO ນັ້ນ ທາງ Australian Securities & Investments Commission (ASIC) ໄດ້ມາປະກາດແນວທາງສຳລັບບໍລິສັດ ຫຼື ທຸລະກິດສະຕາດອັບທີ່ຕ້ອງການລະດົມທຶນຜ່ານ ICO.

ASIC ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ອອກກົດໝາຍສຳລັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ດ້ານການເງິນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຕະຫຼາດດ້ານການເງິນນັ້ນມີຄວາມເປັນທຳ ແລະ ໂປ່ງໃສສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກລວມໄປເຖິງນັກລົງທຶນນຳ. ໂດຍໜຶ່ງໃນແຜນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໃນປະເທດມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຕົວ ICO ຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນ ທາງ ASIC ໄດ້ອອກແນວທາງສຳລັບທຸລະກິດທີ່ຢາກຈະເປີດຂາຍ ICO ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃນໃນກົດໝາຍ Corporations Act 2001 ເຊິ່ງມີໃຈຄວາມວ່າ:

“ASIC ໄດ້ເຫັນວ່າ ICO ນັ້ນມີສັກກະຍະພາບທີ່ຈະມາເປັນໜຶ່ງໃນຕົວເລືອກສຳຄັນດ້ານການລະດົມທຶນໃຫ້ກັບທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງການຈະລະດົມທຶນ ແລະ ຕົວເລືອກສຳລັບນັກລົງທຶນທີ່ຕ້ອງການຈະຊື້”

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ແນວທາງດັ່ມງກ່າວຍັງໄດ້ກ່າວວ່າການຂາຍ ICO ນັ້ນຈະຕ້ອງມີຂຶ້ນໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນໄດ້ ຕະຫຼອດຈົນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນຳ.

ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປະຊາຊົນຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈຜິດນັ້ນ ທາງ ASIC ໄດ້ກ່າວຢ່າງຊັດເຈນວ່າການລະດົມທຶນຜ່ານ ICO ນັ້ນຈະບໍ່ແມ່ນແບບດຽວກັບການລະດົມທຶນແບບ crowd-source funding (CSF) ທີ່ຈະຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ Corporation Act ຂອງວັນທີ 29 ກັນຍາ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*