ຮູດບັດເຄຣດິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທະນາຄານຄິດຄ່າທຳນຽມແບບໃດ?

ຫຼາຍຄົນທີ່ເຄີຍໄປ ຫຼື ກຳລັງຄິດທີ່ຈະໄປທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ຄົງກຳລັງຄິດກ່ຽວກັບການພົກເງິນໄປເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນຕ່າງແດນ, ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ມີບັດເຄຣດິດ ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ ວ່າທຸກໆຄັ້ງທີ່ທ່ານຮູດບັດຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ລະບົບທະນາຄານເຂົາຄຳນວນກັນແບບໃດ.

“ບັດເຄຣດິດ” ຖືໄດ້ວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ດີອີກທາງໜຶ່ງສຳລັບການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ນອກຈາກຈະບໍ່ຕ້ອງພົກພາເງິນສົດໄປໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກແລ້ວ ບາງຄັ້ງກໍ່ອາດຈະໄດ້ໂປຣໂມຊັ່ນດີໆຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບັດເຄຣດິດທີ່ທ່ານຖືຢູ່ນຳອີກ. ແຕ່ທ່ານຮູ້ ຫຼື ບໍ່ ວ່າການຮູດບັດໃນຕ່າງປະເທດນັ້ນມັນມີຄ່າທຳນຽມທີ່ເອີ້ນວ່າ: “ຄ່າຄວາມສ່ຽງຈາກການແປງສະກຸນເງິນ” ຫຼື ເວົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆກໍ່ຄື: “ຄ່າທຳນຽມໃນການແລກເງິນ” ເຊິ່ງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບັດເຄຣດິດສ່ວນໃຫຍ່ຈະຄິດໄລ່ຢູ່ລະຫວ່າງ 2-2.5% ຂອງຍອດເງິນທີ່ໃຊ້ຈ່າຍ ໂດຍມີກັນໝົດທຸກທະນາຄານ ເພາະວ່າທາງທະນາຄານເອງກໍ່ຕ້ອງປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເຊັ່ນກັນ.

ກ່ອນເດີນທາງອອກຕ່າງປະເທດທຸກຄັ້ງ ແອດມີນ ແນະນຳໃຫ້ກວດສອບ “ຄ່າຄວາມສ່ຽງຈາກການແປງສະກຸນເງິນ” ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບັດເຄຣດິດທີ່ທ່ານຖືຢູ່ ຫຼື ຖ້າພົກໄວ້ຫຼາຍບັດກໍ່ລອງປຽບທຽບກັນເບິ່ງວ່າບັດໃດຫັກຄ່າທຳນຽມຖືກກວ່າກັນ, ບາງຄັ້ງບາງເຈົ້ົາອາດມີຂໍ້ສະເໜີ ຫຼື ໂປຣໂມຊັ່ນຫຼຸດຄ່າທຳນຽມບາງຊ່ວງເວລາ ແລະ ອື່ນໆເປັນຕົ້ນ.

ເມື່ອເຮົາເລືອກບັດເຄຣດິດໄດ້ແລ້ວກໍ່ຈະຮູ້ວ່າຄ່າຄວາມສ່ຽງຄືເທົ່າໃດ ເມື່ອເວລາຮູດບັດເຮົາກໍ່ຈະສາມາດຄຳນວນຈຳນວນເງິນທີ່ຈະຖືກຮຽກເກັບໄດ້ ໂດຍເລີ່ມຈາກ:

  1. ຮູ້ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງສະກຸນເງິນປະເທດທີ່ຈະເດີນທາງໄປ ແລ້ວແປງຄ່າເປັນເງິນກີບກ່ອນ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ກົງກັບວັນທີ່ເຮົາຮູດບັດນຳ ເຊິ່ງສາມາດກວດໄດ້ຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງທະນາຄານຜູ້ອອກບັດ ຫຼື ສຳນັກງານ-ສາຂາ-ໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານນັ້ນໆຕາມປະເພດຂອງບັດທີ່ເຮົາຖື ເຊັ່ນ: VISA, Mastercard, AMEX, JCB, UnionPay ເປັນຕົ້ນ ເພາະບັດແຕ່ລະປະເພດມີອັດຕາແຕກຕ່າງກັນ.
  2. ຫຼັງຈາກໄດ້ຈຳນວນເງິນທີ່ແປງເປັນກີບແລ້ວກໍ່ເອົາໄປຄູນກັບ “ຄ່າຄວາມສ່ຽງຈາກການແປງສະກຸນເງິນ” ກໍ່ຈະໄດ້ຄ່າທຳນຽມທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງຈ່າຍໃນການຮູດບັດແຕ່ລະຄັ້ງ.
  3. ເອົາຍອດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດບວກກັບຄ່າທຳນຽມຈາກການຮູດບັດ ເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ຍອດເງິນຕົວຈິງທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ກັບທະນາຄານ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກ່ອນອອກເດີນທາງກໍ່ຢ່າລືມໂທໄປແຈ້ງທະນາຄານຕື່ມອີກວ່າຈະເດີນທາງໄປປະເທດໃດແດ່ ຫຼື ໃຊ້ບັດໃດ ເນື່ອງຈາກຖ້າລືມແຈ້ງແລ້ວໄປຮູດໃຊ້ໃນຕ່າງປະເທດ ບັດຂອງເຮົາອາດຈະຖືກລະງັບໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ເພາະທະນາຄານອາດຈະເຂົ້າໃຈວ່າບັດເຮົາອາດຖືກລັກໄປໃຊ້ ຫຼື ຖືກ Hack ໂດຍຊາວຕ່າງຊາດກໍ່ເປັນໄດ້.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*