Ethereum ກຽມ Hard Fork ຄັ້ງສຳຄັນ ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍານີ້

ນັກພັດທະນາ Ethereum ໄດ້ອອກມາປະກາດເຖິງການ Hard Fork ຄັ້ງສຳຄັນ ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2017  ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ແຜນການສຳລັບການ Hard Fork ດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຄົນສົນໃຈເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງທາງນັກພັດທະນາ Ethereum ກໍ່ມີການອະທິບາຍເຖິງການປັບປຸງ (ອັບເກຣດ) ຄັ້ງສຳຄັນທີ່ຈະມີຂຶ້ນ. ເມື່ອຊ່ວງຕົ້ນປີນີ້ທີ່ຜ່ານມາ ນັກພັດທະນາກໍ່ເຄີຍແຈ້ງລ່ວງໜ້າແລ້ວວ່າຈະມີການອັບເກຣດພາຍໃນ 3-6 ເດືອນ ເຊິ່ງເມື່ອຄິດໄລ່ນັບຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງເວລານັ້ນໄປຈົນເຖິງທ້າຍເດືອນໜ້າກໍ່ຖືວ່າຄົບ 6 ເດືອນພໍດີ. ໃນຂະນະທີ່ຈັງຫວະ ແລະ ເວລາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະຍັງດົນພໍສົມຄວນ ແຕ່ການປະກາດດັ່ງກ່າວກໍ່ຖືວ່າເປັນສັນຍານທີ່ດີສຳລັບນັກລົງທຶນ ຕະຫຼອດເຖິງຜູ້ໃຊ້ງານ Ethereum ໃຫ້ມີການກຽມຕົວກ່ອນທີ່ຈະມີການອັບເກຣດເກີດຂຶ້ນ.

ການ Hard Fork ທີ່ເຮົາກຳລັງກ່າວເຖິງນີ້ ຈະມີການປັບປຸງເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດຕ່າງໆເຂົ້າໄປໃນຕົວເງິນດິຈິຕອລສະກຸນ Ethereum ໂດຍອັນດັບທຳອິດແມ່ນນັກພັດທະນາຈະນຳເອົາ “zk-SNARKS”ຫຼື Zero-knowledge proofs” ໃສ່ເຂົ້າໄປ ອັນຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນການເຮັດທຸລະກຳຫຼາຍຂຶ້ນ.

ປະການຕໍ່ມາ ການພັດທະນາ ແລະ ການຂຽນຄຳສັ່ງ (Code) ໃນ smart contract ຈະເຮັດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າທີ່ເຄີຍ ຊ່ວຍໃຫ້ໂປຣແກຣມເມີໄດ້ແບ່ງເບົາພາລະໃນການເຮັດວຽກລົງ ລວມເຖິງ Bill ໃນການສ່ົງ Ethereum ກໍ່ຈະຖືກປັບປ່ຽນດ້ວຍເຊັ່ນກັນ.

ປະເດັນທີ່ 3 ລະບົບ masking ທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມລະດັບຄວາມປອດໄພເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດເຈາະຈົງໄດ້ວ່າທີ່ຢູ່ (address) ໃດເປັນ address ທີ່ຕົນເອງຖື private key ຢູ່ ເຊິ່ງລະບົບດັ່ງກ່າວຈະເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ເຄືອຂ່າຍເປັນຢ່າງດີ ແມ່ນແຕ່ quantum computer ກໍ່ບໍ່ສາມາດ Hack ໄດ້ງ່າຍໆ.

ປະການສຸດທ້າຍ ການປັບປຸງຄັ້ງສຳຄັນນີ້ຈະມີການນຳເອົາສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ: “difficult bomb” ເຂົ້າມາຕິດຕັ້ງໃສ່ນຳ ໝາຍຄວາມວ່າດ້ວຍຄວາມສາມາດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຍາກໃນການຂຸດຫາ  Ethereum ນັ້ນເພີ່ມທະວີຂຶ້ນອີກຫຼາຍເທົ່າ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*