Visa ອາດຈະນຳເອົາເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ມາໃຊ້ໃນການຕໍ່ຍອດທຸລະກິດ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບັດອີເລັກໂທຣນິກຊື່ດັງຢ່າງ Visa ອາດຈະກຳລັງສົນໃຈໃນເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ແລະ ກຳລັງວາງແຜນຫາທາງຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການໂອນ ຫຼື ຈ່າຍ “ຊັບສິນ ແບບດິຈິຕອລ”.

ແບບຟອມສິດທິບັດຂອງ Visa ທີ່ຖືກຈົດທະບຽນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເມື່ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງພະນັກງານປະຈຳຂອງ Visa 4 ຄົນທີ່ປະຈຳຢູ່ພະແນກ B2B ໄດ້ທຳການຍື່ນຈົດສິດທິບັດທີ່ມີຊື່ວ່າ: “Methods and System for Using Digital Signatures to Create Trusted Digital Asset Services” ເຊິ່ງແປເປັນພາສາລາວຄື: “ວິທີການ ແລະ ລະບົບການໃຊ້ລາຍເຊັນດິຈິຕອລເພື່ອສ້າງບໍລິການສິນຊັບດ້ານດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື”

ເຖິງແບບຟອມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ມີການເຈາະຈົງຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງເປັນພິເສດ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມນະວັດຕະກຳນັ້ນມີການກ່າວເຖິງ Blockchain ທັງແບບ public ແລະ private ເຊິ່ງໄດ້ມີການບອກໃບ້ວ່າລະບົບໃໝ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອສົ່ງສິນຊັບແບບດິຈິຕອລທັງໄປ ແລະ ກັບໄດ້.

“ສິນຊັບດິຈິຕອລທີ່ມີມູນຄ່ານັ້ນ ໃນບາງລັກສະນະສາມາດທີ່ຈະຖືກເຊັນລາຍເຊັນແບບດິຈິຕອລໂດຍຜູ້ສົ່ງ ຫຼື ແອດມີນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ລາຍເຊັນຂອງຜູ້ສົ່ງສາມາດທີ່ຈະບົ່ງຊີ້ ແລະ ຢືນຢັນໄດ້ວ່າສິນຊັບດິຈິຕອລນັ້ນຖືກສົ່ງໂດຍຜູ້ສົ່ງທີ່ເປັນຄົນແທ້ໆ ໂດຍລາຍເຊັນຂອງແອດມີນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດທີ່ຈະບົ່ງຊີ້ໄດ້ວ່າຊັບສິນດິຈິຕອລຕັວນັ້ນຖືກອະນຸມັດ ຫຼື ບັນທຶກໂດຍແອດມີນຂອງລະບົບ, ໃນບາງລັກສະນະນັ້ນ ລາຍເຊັນດິຈິຕອລສາມາດທີ່ຈະບົ່ງຊີ້ວ່າສິນຊັບດີຈິຕອລຕົວນັ້ນໄດ້ຖືກສົ່ງ ຫຼື ໂອນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ການໂອນນັ້ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະດຶງກັບມາໄດ້”.

ບໍ່ວ່າ Visa ກຳລັງວາງແຜນທີ່ຈະເປີດຕົວບໍລິການທາງດ້ານສິນຊັບດິຈິຕອລທີ່ຢູ່ເທິງ Blockchain ຫຼື ບໍ່ກໍ່ແລ້ວແຕ່ ເຮົາກໍ່ຄວນຕິດຕາມກັນຕໍ່ໄປ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*