Arbitrage ແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ການເທຣດແບບ Arbitrage ເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ການເທຣດຂ້າມກະດານ ຫຼື Arbitrage ເງິນດິຕອລ ຄືການທີ່ເຮົາສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້ ເມື່ອພົບວ່າລາຄາຂອງເງິນດິຈິຕອລໃນຕະຫຼາດໜຶ່ງ ຖືກວ່າອີກຕະຫຼາດໜຶ່ງ.

ການເທຣດແບບ Arbitrage ນັ້ນ ເຮັດໄດ້ໂດຍເຮົາຕ້ອງທຳການຊື້ເງິນດິຈິຕອລ (ຫຼຽນ Cryptocurrency) ຈາກຕະຫຼາດທີ່ລາຄາຖືກກວ່າ ແລ້ວໂອນໄປຂາຍໃນຕະຫຼາດທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າ, ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະຕ້ອງໂອນຫຼຽນເງິນດິຈິຕອລໄປຍັງ wallet ຫຼື address ຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການຊື້-ຂາຍດ້ວຍລາຄາທີ່ແພງກວ່າ (ເວັບໄຊທ໌ຊື້-ຂາຍ Cryptocurrency) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກຳໄລຈາກສ່ວນຕ່າງຂອງລາຄາໃນຂະນະໃດໜຶ່ງ. ດ້ວຍວິທີການນີ້ trader ຈະຕ້ອງລະວັງເລື່ອງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າໂອນນຳ ຕ້ອງຄິດໄລ່ບວກລົບຄູນຫານໃຫ້ດີ ເພາະຖ້າຫາກຄຳນວນບໍ່ດີຈາກທີ່ຄິດວ່າຈະໄດ້ກຳໄລ ອາດກາຍເປັນຂາດທຶນກໍ່ເປັນໄດ້.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*