Apple ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີມູນຄ່າແບຣນສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2017

Interbrand ຈັດອັນດັບແບຣນທີ່ມີມູນຄ່າສູງທີ່ສຸດໃນໂລກປະຈຳປີ 2017 ໂດຍວັດຈາກເກນຫຼັກໆໄດ້ແກ່: ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ, ອິດທິພົນຂອງແບຣນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄົງລາຄາແບບ Premium ຫຼື ຮັກສາກຳໄລຂອງບໍລິສັດ.

ປີນີ້ Apple ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບເປັນທີ 1 ຕິດຕໍ່ກັນເປັນປີທີ 5 ແລ້ວ ດ້ວຍມູນຄ່າລວມຢູ່ທີ່ 184,154 ລ້ານໂດລາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3%, ອັນດັບ 2 ຕົກເປັນຂອງ Google ທີ່ 141,703 ລ້ານໂດລາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6% ແລະ Microsoft ຕົກເປັນອັນດັບທີ 3 ດ້ວຍມູນຄ່າ 79,999 ລ້ານໂດລາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 10%. ສ່ວນບໍລິສັດສາຍເທັກໂນໂລຢິອື່ນໆ ມີດັ່ງນີ້:

  • ອັນດັບທີ 6 ເປັນຂອງ Samsung ເພີ່ມຂຶ້ນ 9% ທີ່ມູນຄ່າລວມ 56,249 ລ້ານໂດລາ.
  • ອັນດັບທີ 8 ເປັນຂອງ Facebook  ເພີ່ມຂຶ້ນ 48% (ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າໝູ່) ທີ່ມູນຄ່າລວມ 48,188 ລ້ານໂດລາ.
  • ອັນດັບທີ 15 ເປັນຂອງ Intel  ເພີ່ມຂຶ້ນ 7% ທີ່ມູນຄ່າລວມ 39,459 ລ້ານໂດລາ.
  • ອັນດັບທີ 16 ເປັນຂອງ Cisco ເພີ່ມຂຶ້ນ 3% ທີ່ມູນຄ່າລວມ 31,390 ລ້ານໂດລາ.
  • ອັນດັບທີ 17 ເປັນຂອງ Oracle ເພີ່ມຂຶ້ນ 3% ທີ່ມູນຄ່າລວມ 27,466 ລ້ານໂດລາ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*