Accenture ໄດ້ຮັບອະນຸມັດສິດທິບັດ “ເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ທີ່ສາມາດຖືກແກ້ໄຂໄດ້”

ບໍລິສັດ Accenture ໄດ້ຮັບສິດທິບັດກ່ຽວກັບ “ເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ທີ່ສາມາດຖືກແກ້ໄຂໄດ້”

ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຕ້ອງການທີ່ຈະຕ້ອງສ້າງລະບົບ Blockchain ທີ່ສາມາດມີການໃຫ້ອະນຸຍາດບຸກຄົນທີ 3 ເຂົ້າມາປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນພາຍໃນໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ມີການສໍ້ໂກງກັນເກີດຂຶ້ນ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວນັ້ນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຕັ້ງຄຳຖາມວ່າການເຮັດແບບນີ້ອາດຈະເປັນການທຳລາຍຈຸດປະສົງຫຼັກໆຂອງເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ຕົ້ນສະບັບທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ບັນທຶກລົງໄປແລ້ວດ້ວຍຄວາມຍາກລຳບາກ ຫຼື ເກືອບຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສິດທິບັດດັ່ງກ່າວໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບທີ່ວ່ານີ້ໃນທາງປະຕິບັດ ເຊິ່ງມັນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານນະການ, ກຸ່ມຜູ້ຖື secret key ທີ່ອາດຈະຖືໂດຍບຸກຄົນດຽວ ຫຼື ຫຼາຍຄົນ ເຊັ່ນໃນບາງກໍລະນີທີ່ຫຼາຍຄົນສາມາດຖືສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງ secret key ນັ້ນແປວ່າການຈະເປີດລະບົບອະນຸຍາດນັ້ນ ທຸກໆຄົນທີ່ຖື secret key ຢູ່ຈະຕ້ອງນຳມັນມາໄຂພ້ອມໆກັນ.

ທ່ານ David Treat ຫຼື MD ຂອງພະແນກ Blockchain ໃນ Accenture ກ່າວວ່າສາເຫດທີ່ບໍລິສັດມີແນວຄິດດັ່ງກ່າວນັ້ນກໍ່ຍ້ອນຕ້ອງການທີ່ຈະສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂເຫດການ “ເມື່ອມີຄວາມຜິດພາດເກີດຂຶ້ນ” ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເທັກໂນໂລຢີນັ້ນເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນນຳ.

“ນະວັດຕະກຳນ້ຳຈະຊ່ວຍເພີ່ມຕົວເລືອກເຂົ້າໄປໃນ Set ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະສຳລັບໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ມູນແບບ On-Chain ແລະ ເຮົາຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບອະນຸມັດສິດທິບັດຂອງເຮົາ ເປົ້າໝາຍໂດຍລວມຂອງເຮົານັ້ນກໍ່ເພື່ອທີ່ຈະນຳເອົານະວັດຕະກຳຂອງ DLT ມາສ້າງເທັກໂນໂລຢີທີ່ບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຈິງ.

ທ່ານ Treat ກ່າວວ່າ ບໍລິສັດກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງພັດທະນາ ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າກຳລັງປັບປຸງຕົວຕົ້ນແບບໃຫ້ດີຂຶ້ນ ພ້ອມນັ້ງກໍ່ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເທັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວເປັນ open-source ອີກດ້ວຍ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*