Blockchain ແມ່ນຫຍັງ?

Blockchain ແມ່ນຫຍັງ? ເປັນຫຍັງຄົນຈິ່ງເວົ້າເຖິງກັນໜາຫູ? ມັນກຳລັງຈະກ້າວເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນວົງການການເງິນ ແລະ ໂລກທຸລະກິດຄືແນວໃດ? ໃນບົດຄວາມນີ້້ເຮົາຈະມາເວົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຢີ “ບຼ໋ອກເຈນ” ກັນ.

ໃນຄັອມພິວເຕີ ຫຼື ສະມາທ໌ໂຟນ ເຄື່ອງໜຶ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນຍີ່ຫໍ້ໃດກໍ່ແລ້ວແຕ່ ລ້ວນມີລະບົບປະຕິບັດການເປັນຂອງຕົນເອງ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອຸປະກອນດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບໄມ້ແຜ່ນໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດພິເສດໃດໆໃນຕົວ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ຖ້າຢາກໃຫ້ອຸປະກອນນັ້ນສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຢ່າງແທນເຮົາໄດ້ ມັນຈິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີຫຍັງຈັກຢ່າງຍັດໃສ່ລົງໄປໃຫ້ມັນມີຄວາມພິເສດ ຫຼື ມີຊີວິດຂຶ້ນມາ ເຊິ່ງເຮົາເອີ້ນມັນວ່າ: “ລະບົບປະຕິບັດການ” (Operating System: OS) ນັ້ນເອງ.

Blockchain ກໍ່ປຽບເໝືອນກັນກັບ ລະບົບປະຕິບັດການ ພຽງແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນລະບົບປະຕິບັດການທີ່ຈະສາມາດຈັບຍັດໃສ່ໃນອຸປະກອນສື່ສານໃດກໍ່ໄດ້ຕາມໃຈ ເພາະມັນມີຄວາມສາມາດພິເສດສະເພາະຕົວຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກ.

Blockchain ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເໝືອນ “ບັນຊີກາງ” ທີ່ລວມທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງທຸລະກຳທາງການເງິນເອົາໄວ້ (ປັດຈຸບັນ Blockchain ໄດ້ຖືກນຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນແລ້ວໃນຫຼາຍປະເທດ).

ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດທີ່ຈະສ້າງເລື່ອງລາວຕ່າງໆໄດ້ ແລະ ຄົນອື່ນໆກໍ່ສາມາດທີ່ຈະຄວບຄຸມວິທີການ ຫຼື ຮູບແບບທີ່ເລື່ອງລາວຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກເພີ່ມເຕີມ ແລະ ປັບປຸງໄດ້ເຊັ່ນກັນ. (ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບ Wikipedia ທີ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ ຫຼື ຂຽນຂຶ້ນດ້ວຍຄົນພຽງຄົນດຽວ)

“ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງໂລກທີ່ຜູ້ໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດຄົນໜຶ່ງສາມາດທີ່ຈະສົ່ງຊັບສິນໃນຮູບແບບດິຈິຕອລໄປໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້, ການສົ່ງແບບນີ້ມັນມີຄວາມປອດໄພສູງ, ອີກຢ່າງທຸກຄົນກໍ່ຮັບຮູ້ນຳກັນໝົດວ່າມັນມີການສົ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນຈິງ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດປ່ຽນແປງການສົ່ງນັ້ນໄດ້”

“Marc Andressen”

ເພື່ອໃຫ້ເຫັນພາບຄືກັນ ແອດມີຈະຂໍຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນຄື: ສົມມຸດວ່າ ທ່ານຜູ້ອ່ານໂອນບິດຄອຍນ໌ (ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຕະກຸນຫຼຽນເງິນດິຈະຕອລ) ມາໃຫ້ແອດມີນຈໍນວນ 1 BTC, ທ່ານຈະຕ້ອງລະບຸວ່າໂອນຈາກໃສໄປໃສ, ຈາກໃຜຫາໃຜ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບການໂອນເງິນຜ່ານທະນາຄານ ພຽງແຕ່ໃນ Blockchain ເຮົາເອີ້ນມັນວ່າ: “Wallet” ເຊິ່ງເປັນກະເປົາເງິນດິຈິຕອລທີ່ສາມາດໃຊ້ລະບຸຕົວຕົນຂອງທ່ານແທນຂໍ້ມູນອື່ນໆແບບໃນປຶ້ມບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານທີ່ຈະຕ້ອງບອກຊື່, ນາມສະກຸນ, ທີ່ຢູ່….ເປັນຕົ້ນ ໂດຍທີ່ໃນລະບົບ Blockchain ນີ້ຜູ້ໃຊ້ງານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລະບຸລາຍລະອຽດແບບນັ້ນ ແຕ່ສາມາດໂອນເງິນຫາກັນໄດ້ທັນທີຜ່ານ Wallet (ປຽບເໝືອນບັນຊີທະນາຄານທີ່ລະບຸລາຍລະອຽດເຈົ້າຂອງບັນຊີໃນນັ້ນຄົບຖ້ວນ).

ເມື່ອຜູ້ອ່ານມີການໂອນບິດຄອຍນ໌ ເຂົ້າມາ ຄັອມພິວເຕີຂອງທ່ານກໍ່ຈະບັນທຶກຂໍ້ມູນໄວ້ວ່າມີການໂອນບິດຄອຍນ໌ມາໃຫ້ແກ່ແອດມີນ ແລະ ຂໍ້ມູນນີ້ກໍ່ຈະຖືກສົ່ງໄປໃນທຸກໆ Node ໃນເຄື່ອຂ່າຍ, ເມື່ອມີ Node ໃດຢືນຢັນ ແລະ ຍອມຮັບວ່າມີການໂອນນີ້ເກີດຂຶ້ນຈິງ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດທີ່ບິດຄອຍນ໌ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ການໂອນນີ້ກໍ່ຈະຖືກບັນທຶກລົງ Blockchain ໃນ Node ນັ້ນ ພ້ອມທັງຖືກບອກຕໍ່ໄປຍັງ Node ອື່ນໆອີກວ່າມີການໂອນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ.

ການໂອນເງິນນີ້ຈະຖືກບັນທຶກລົງໃນລະບົບ Blockchain ໂດຍປາສະຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍວັດຖຸຈິງ ເນື່ອງຈາກບິດຄອຍນ໌ ຫຼື ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລອື່ນໆ ລ້ວນຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້, ມີແຕ່ຂໍ້ມູນການໂອນຍ້າຍຂອງບິດຄອຍນ໌ທີ່ທຸກໆຄົນບັນທຶກເອົາໄວ້ ແລະ ຖ້າຈະມີໃຜຄົນໜຶ່ງມາບອກວ່າຕົນເອງໄດ້ 10 ລ້ານບິດຄອຍນ໌ຄົນດຽວນັ້ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ (ເພາະຮູ້ກັນໝົດ).

ດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວວ່າ Blockchain ເປັນເໝືອນບັນຊີກາງທີ່ລວມທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງທຸລະກຳ ແລະ ທຸກຄົນກໍ່ຖືບັນຊີນີ້ໄວ້. Blockchain ທີ່ຖືກອັບເດດໃໝ່ຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ທຸກ Node ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Blockchain,  ແຕ່ລະ Node ຈະບັນທຶກ Blockchain ທີ່ມີການໂອນເງິນໃໝ່ນີ້ໄວ້ ບາງNode ກໍ່ຈະບັນທຶກໄວກວ່າບ່ອນອື່ນ ເພາະຜູ້ສົ່ງ ກັບ ຜູ້ຮັບອາດຢູ່ໃກ້ໆກັນຂໍ້ມູນຈິ່ງເດີນທາງມາໄວກວ່າ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ບາງ Node ກໍ່ຈະບັນທຶກຂໍ້ມູນຊ້າຂຶ້ນກັບໄລຍະທາງຂອງຜູ້ຮັບ ແລະ ຜູ້ສົ່ງ. ສະນັ້ນ, ຂໍ້ມູນທີ່ປະກົດໃນ Node ຕ່າງໆຫຼາຍທີ່ສຸດຈະຖືວ່າເປັນຄວາມຈິງ ເພາະບາງ Node ອາດຈະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນນັ້ນເອງ. ໃນທາກເທັກນິກ ເອີ້ນການຢືນຢັນລັກສະນະນີ້ວ່າ: “Confirmation” ເຊິ່ງຂໍ້ກຳນົດຂອງບິດຄອຍນ໌ນັ້ນຕອ້ງມີຢ່າງໜ້ອຍ 6 Confirmations ຈິ່ງຈະຖືວ່າການໂອນນີ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສຳເລັດ.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*