Byzantium ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການທົດສອບເທິງ ETH Testnet ແລ້ວ

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການນຳເອົາຄວາມສາມາດຂອງຫຼຽນ Zcash ມາໃຊ້ງານກັບ Ethereum ຄ້າຍກັບວ່າຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄປອີກຂັ້ນໜຶ່ງແລ້ວ ໂດຍການທົດສອບດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະມີຂຶ້ນເທິງລະບົບ Testnet ຂອງ Ethereum ໃນຕົວ hard fork ທີ່ມີຊື່ວ່າ Byzantium ເຊິ່ງຈະຖືເປັນຕົວອັບເກຣດຂັ້ນຕົ້ນຂອງ Metropolis.

ເທັກໂນໂລຢີ zkSNARKS ທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນດ້ວຍແນວຄິດ zero-knowledge ນັ້ນຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອກວດສອບ ແລະ ຢືນຢັນວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນຂອງແທ້ ໂດຍຈະບໍ່ມີການປີດເຜີຍວ່າຂໍ້ມູນນັ້ນແມ່ນຫຍັງ. ເທັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວຖືເປັນແກ່ນສານຂອງຫຼຽນ Zcash ໂດຍການທົດສອບດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະມີຂຶ້ນທີ່ບຼ໋ອກ 1,700,000 ຂອງ Ethereum Testnet.

ອ້າງອີງຈາກໂພສໜຶ່ງໃນ Reddit ເຫັນວ່າການຢືນຢັນທຸລະກຳສ່ວນຕົວດ້ວຍ zkSNARKS ນັ້ນ ໄດ້ຖືກເຮັດສຳເລັດໄປແລ້ວໃນຕົວ hard fork ຂັ້ນຕົ້ນ Byzantium ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະຍັງເປັນພຽງການທົດສອບ ແຕ່ການພັດທະນາດັ່ງກ່າວກໍ່ຖືເປັນໜຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນສຳຄັນໃນການຍົກລະດັບມາດຕະຖານຂອງລະບົບ Ethereum ທັງໝົດ ແລະ ເພື່ອເປັນການປູທາງສູ່ອະນາຄົດຂອງການຕິດຕັ້ງ ອັລກໍຣິທຶມ Proof of stake ນຳ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄ່າທຳນຽມໃນການປະມວນຜົນທຸລະກຳຂອງ zkSNARKs ນັ້ນສູງຫຼາຍ ເຊິ່ງການທົດສອບຫຼ້າສຸດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຳນວນ gas ຢູ່ທີ່ 1,933,895 (ປະມານ 0.03868 ETH) ໃນຂະນະທີ່ທຸລະກຳສາທາລະນະແບບປົກະຕິຈະໃຊ້ພຽງ 21,000 ເທົ່ານັ້ນ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*