Byzantium ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການທົດສອບເທິງ ETH Testnet ແລ້ວ

ເດືອນກັນຍາ 25, 2017 Admin 0

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການນຳເອົາຄວາມສາມາດຂອງຫຼຽນ Zcash ມາໃຊ້ງານກັບ Ethereum ຄ້າຍກັບວ່າຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄປອີກຂັ້ນໜຶ່ງແລ້ວ ໂດຍການທົດສອບດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະມີຂຶ້ນເທິງລະບົບ Testnet ຂອງ Ethereum ໃນຕົວ hard fork ທີ່ມີຊື່ວ່າ Byzantium ເຊິ່ງຈະຖືເປັນຕົວອັບເກຣດຂັ້ນຕົ້ນຂອງ Metropolis.