ຄວາມສຳຄັນຂອງການ Rebrand ສຳລັບທຸລະກິດຍຸກໃໝ່

ເດືອນເມສາ 26, 2017 Admin 0

ໃນຍຸກນີ້ຖ້າຫາກໃຜທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຫຼື ກຳລັງຄິດທີ່ຈະລິເລີ່ມທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ຫາກບໍ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດເອົາໄວ້ ເມື່ອມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນກໍ່ຄົງເປັນການຍາກທີ່ຈະນຳພາທຸລະກິດໄປໃຫ້ລອດໄດ້.