Mastercard ກຳລັງພັດທະນາລະບົບການຊຳລະເງິນຮູບແບບໃໝ່ດ້ວຍ “ແຫວນຝັງ Chip”

ເດືອນກັນຍາ 30, 2017 Admin 0

Mastercard ຈັດງານສຳມະນາ Mastercard Innovation Forum 2017 ທີ່ຫາລືກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳເພື່ອ “ສັງຄົມໄຮ້ເງິນສົດ” ເທັກໂນໂລຢີໃໝ່, ການຊຳລະເງິນຮູບແບບໃໝ່ ແລະ ຄວມສຳຄັນຂອງຕະຫຼາດອາຊີປາຊີຟິກ. ຜູ້້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນສະບັນການເງິນໃນແຖບອາຊີ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ທີ່ທາງ mastercard ເປີດເຜີຍວ່າກຳລັງຢູ່ລະຫວ່າງການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາຄື: “ແຫວນຝັງ Chip ຂອງ Mastercard”.